Αρχική / Φόρμα αξιολόγησης

Ερωτηματολόγιο αξιολόγησης Εθνικών Διατροφικών Οδηγών

Το ερωτηματολόγιο αυτό αναπτύχθηκε προκειμένου να αξιολογήσει την ποιότητα, τη χρησιμότητα και την αποτελεσματικότητα των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών. Η άποψή σας είναι ιδιαίτερα σημαντική για εμάς.
 
1. Ιδιότητα   2. Φορέας
 
3. Παρακαλούμε συμπληρώστε ποιούς Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς έχετε δει και με ποιόν τρόπο έφτασαν στην κατοχή σας (σημειώστε περισσότερες από μία απαντήσεις εάν απαιτείται) *
 
4. Έχω δει τους ακόλουθους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς:

Για Ενήλικες
Μέσω συμμετοχής σε Ημερίδα
Μέσω της ιστοσελίδας www.diatrofikoiodigoi.gr
Μέσω αποστολής έντυπου αντιτύπου
Μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)
Ο Οδηγός έφτασε στη κατοχή μου:
4.1. O Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες περιλαμβάνει (α) το κείμενο για το κοινό, (β) το κείμενο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και (γ) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες). Παρακαλούμε βαθμολογήστε πόσο ικανοποιημένοι είστε σχετικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Οδηγού. Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό ικανοποίησής σας μόνο για το υλικό που έχετε εξετάσει.
Βαθμός ικανοποίησης
Πολύ χαμηλός
Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Δυνατότητα κατανόησης (π.χ. η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και εύκολα κατανοητή;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρησιμότητα (π.χ. θα αξιοποιήσετε το περιεχόμενο του Οδηγού στην καθημερινή σας ζωή ή στην εργασία σας;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρηστικότητα (π.χ. η οργάνωση των κεφαλαίων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα είναι κατατοπιστικά και διευκολύνουν τον αναγνώστη;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Πληρότητα (π.χ. πραγματεύεται όλα τα σχετικά ζητήματα και σας παρείχε τις πληροφορίες που αναμένατε;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Εγκυρότητα (π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
4.2. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Ενήλικες σε κάποιο φίλο, συνάδελφο ή άλλο άτομο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
4.3. Ποια κεφάλαια/τμήματα του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Ενήλικες σας φάνηκαν πιο χρήσιμα/ενδιαφέροντα;
Οι ερωτήσεις 4.4 έως 4.6 αφορούν μόνο επαγγελματίες υγείας
4.4. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Ενήλικες σε ασθενή ή άτομο που παρακολουθείτε;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
4.5. Σε κλίμακα από 0 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Ενήλικες σε συνάδελφο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
4.6. Θεωρείτε ότι ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Ενήλικες αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην άσκηση του επαγγέλματός σας;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
Για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους
Μέσω συμμετοχής σε Ημερίδα
Μέσω της ιστοσελίδας www.diatrofikoiodigoi.gr
Μέσω αποστολής έντυπου αντιτύπου
Μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)
Ο Οδηγός έφτασε στη κατοχή μου:
5.1. O Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους περιλαμβάνει (α) το κείμενο για το κοινό, (β) το κείμενο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και (γ) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες). Παρακαλούμε βαθμολογήστε πόσο ικανοποιημένοι είστε σχετικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Οδηγού. Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό ικανοποίησής σας μόνο για το υλικό που έχετε εξετάσει.
Βαθμός ικανοποίησης
Πολύ χαμηλός
Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Δυνατότητα κατανόησης (π.χ. η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και εύκολα κατανοητή;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρησιμότητα (π.χ. θα αξιοποιήσετε το περιεχόμενο του Οδηγού στην καθημερινή σας ζωή ή στην εργασία σας;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρηστικότητα (π.χ. η οργάνωση των κεφαλαίων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα είναι κατατοπιστικά και διευκολύνουν τον αναγνώστη;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Πληρότητα (π.χ. πραγματεύεται όλα τα σχετικά ζητήματα και σας παρείχε τις πληροφορίες που αναμένατε;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Εγκυρότητα (π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
5.2. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους σε κάποιο φίλο, συνάδελφο ή άλλο άτομο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
5.3. Ποια κεφάλαια/τμήματα του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους σας φάνηκαν πιο χρήσιμα/ενδιαφέροντα;
Οι ερωτήσεις 5.4 έως 5.6 αφορούν μόνο επαγγελματίες υγείας
5.4. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους σε ασθενή ή άτομο που παρακολουθείτε;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
5.5. Σε κλίμακα από 0 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους σε συνάδελφο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
5.6. Θεωρείτε ότι ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Βρέφη, Παιδιά και Εφήβους αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην άσκηση του επαγγέλματός σας;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
Για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες
Μέσω συμμετοχής σε Ημερίδα
Μέσω της ιστοσελίδας www.diatrofikoiodigoi.gr
Μέσω αποστολής έντυπου αντιτύπου
Μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)
Ο Οδηγός έφτασε στη κατοχή μου:
6.1. O Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες περιλαμβάνει (α) το κείμενο για το κοινό, (β) το κείμενο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και (γ) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες). Παρακαλούμε βαθμολογήστε πόσο ικανοποιημένοι είστε σχετικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Οδηγού. Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό ικανοποίησής σας μόνο για το υλικό που έχετε εξετάσει.
Βαθμός ικανοποίησης
Πολύ χαμηλός
Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Δυνατότητα κατανόησης (π.χ. η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και εύκολα κατανοητή;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρησιμότητα (π.χ. θα αξιοποιήσετε το περιεχόμενο του Οδηγού στην καθημερινή σας ζωή ή στην εργασία σας;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρηστικότητα (π.χ. η οργάνωση των κεφαλαίων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα είναι κατατοπιστικά και διευκολύνουν τον αναγνώστη;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Πληρότητα (π.χ. πραγματεύεται όλα τα σχετικά ζητήματα και σας παρείχε τις πληροφορίες που αναμένατε;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Εγκυρότητα (π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
6.2. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες σε κάποιο φίλο, συνάδελφο ή άλλο άτομο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
6.3. Ποια κεφάλαια/τμήματα του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες σας φάνηκαν πιο χρήσιμα/ενδιαφέροντα;
Οι ερωτήσεις 6.4 έως 6.6 αφορούν μόνο επαγγελματίες υγείας
6.4. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες σε ασθενή ή άτομο που παρακολουθείτε;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
6.5. Σε κλίμακα από 0 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Γυναίκες, Εγκύους και Θηλάζουσες σε συνάδελφο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
6.6. Θεωρείτε ότι ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην άσκηση του επαγγέλματός σας;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
Για άτομα ηλικίας 65 ετών και άνω
Μέσω συμμετοχής σε Ημερίδα
Μέσω της ιστοσελίδας www.diatrofikoiodigoi.gr
Μέσω αποστολής έντυπου αντιτύπου
Μέσω ηλεκτρονικής ενημέρωσης
Άλλο (παρακαλώ περιγράψτε)
Ο Οδηγός έφτασε στη κατοχή μου:
7.1. O Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Άτομα ηλικίας 65 και άνω περιλαμβάνει (α) το κείμενο για το κοινό, (β) το κείμενο της επιστημονικής τεκμηρίωσης και (γ) ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες). Παρακαλούμε βαθμολογήστε πόσο ικανοποιημένοι είστε σχετικά με τα ακόλουθα χαρακτηριστικά του Οδηγού. Παρακαλούμε επιλέξτε τον βαθμό ικανοποίησής σας μόνο για το υλικό που έχετε εξετάσει.
Βαθμός ικανοποίησης
Πολύ χαμηλός
Χαμηλός
Μέτριος
Υψηλός
Πολύ υψηλός
Δυνατότητα κατανόησης (π.χ. η γλώσσα που χρησιμοποιείται είναι απλή και εύκολα κατανοητή;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρησιμότητα (π.χ. θα αξιοποιήσετε το περιεχόμενο του Οδηγού στην καθημερινή σας ζωή ή στην εργασία σας;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Χρηστικότητα (π.χ. η οργάνωση των κεφαλαίων, οι φωτογραφίες και τα διαγράμματα είναι κατατοπιστικά και διευκολύνουν τον αναγνώστη;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Πληρότητα (π.χ. πραγματεύεται όλα τα σχετικά ζητήματα και σας παρείχε τις πληροφορίες που αναμένατε;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
Εγκυρότητα (π.χ. έχουν χρησιμοποιηθεί αξιόπιστα και σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα;)
Κείμενο για το κοινό
Κείμενο επιστημονικής τεκμηρίωσης
Ενημερωτικό υλικό (φυλλάδιο, αφίσες)
7.2. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Άτομα ηλικίας 65 και άνω σε κάποιο φίλο, συνάδελφο ή άλλο άτομο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
7.3. Ποια κεφάλαια/τμήματα του Εθνικού Διατροφικού Οδηγού για Άτομα ηλικίας 65 και άνω σας φάνηκαν πιο χρήσιμα/ενδιαφέροντα;
Οι ερωτήσεις 7.4 έως 7.6 αφορούν μόνο επαγγελματίες υγείας
7.4. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Άτομα ηλικίας 65 και άνω σε ασθενή ή άτομο που παρακολουθείτε;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
7.5. Σε κλίμακα από 0 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε τον Εθνικό Διατροφικό Οδηγό για Άτομα ηλικίας 65 και άνω σε συνάδελφο;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
7.6. Θεωρείτε ότι ο Εθνικός Διατροφικός Οδηγός για Άτομα ηλικίας 65 και άνω αποτελεί βοηθητικό εργαλείο στην άσκηση του επαγγέλματός σας;
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
Σημειώστε την απάντησή σας σχετικά με το σύνολο του έργου των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών
A. Παρακαλώ επιλέξτε σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί βοηθούν στην ικανοποίηση των παρακάτω στόχων:
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Αυξάνουν τις γνώσεις του αναγνώστη σχετικά με την υγιεινή διατροφή:
Ευαισθητοποιούν το κοινό σχετικά με τη σημασία της υγιεινής διατροφής:
Ενθαρρύνουν την υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών:
Ενθαρρύνουν την αύξηση της σωματικής δραστηριότητας:
Ενθαρρύνουν την ασφαλή κατανάλωση αλκοόλ:
Ενθαρρύνουν τη μείωση/ διακοπή του καπνίσματος:
Προβάλλουν τα οφέλη της Ελληνικής παραδοσιακής διατροφής:
Ενθαρρύνουν την κατανάλωση Ελληνικών παραδοσιακών προϊόντων:
B. Πόσο ικανοποιημένοι είστε από το σύνολο του έργου των Εθνικών Διατροφικών Οδηγών:
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Γ. Σε ποιο βαθμό θεωρείτε ότι οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί στο σύνολό τους είναι ένα χρήσιμο εργαλείο:
Καθόλου
Λίγο
Μέτρια
Πολύ
Πάρα πολύ
Δ. Σε κλίμακα από 1 έως 10 πόσο πιθανό θεωρείτε ότι θα συστήσετε οποιονδήποτε από τους Εθνικούς Διατροφικούς Οδηγούς σε κάποιο φίλο, συνάδελφο ή άλλο άτομο:
1
(Καθόλου Πιθανό)
2
3
4
5
6
7
8
9
10 (Εξαιρετικά πιθανό)
Εικόνα Ασφαλείας
Για λόγους ασφαλείας παρακαλούμε συμπληρώστε τον παρακάτω κωδικό:
Αν ειναι δύσκολη η ανάγνωση του κωδικού πατήστε επάνω στην εικόνα για την δημιουργία νέου
 
*Κωδικός Ασφαλείας:

Οι Εθνικοί Διατροφικοί Οδηγοί έχουν σκοπό να παρέχουν γενικές αρχές υγιεινής διατροφής για υγιή άτομα. Οι συστάσεις και οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν δεν αποτελούν εξατομικευμένα διαιτολόγια και δεν απευθύνονται σε άτομα με προβλήματα υγείας που χρήζουν εξειδικευμένων διατροφικών συμβουλών ή/και παρακολούθησης.